Obres públiques i Activitats

Projecte d’aparcament municipal a l’entorn de l’Església de Sant Pere. Aprovació inicial.


Projecte d’actuació específica per instal·lar plaques fotovoltaiques al Mas Saulot

Estant tramitant aquest Ajuntament el Projecte d’actuació específica indicat, es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes. Podeu consultar aquí:


Projecte obra Millora energètica de l’edifici de les antigues escoles de Sant Feliu de Boada

Aprovat el Projecte tècnic de l’actuació, es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies. Podeu consultar aquí:


Informació pública

Projecte executiu de les franges de protecció d’incendis

Per Decret d’Alcaldia de 31 de gener s’ha aprovat inicialment el Projecte executiu de les franges de protecció d’incendis i es sotmet a informació pública.


Projecte d’Actuació Específica per a definir l’execució de les obres de construcció d’una canonada d’impulsió de la xarxa municipal de clavegueram a l’entrada al nucli de Palau‐Sator, parcialment en sòl no urbanitzable, redactat per Xavier Frigola Mercader, enginyer de Camins, Canals i Ports– Urbanista, amb data juny de 2021. El projecte d’actuació específica es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes des de la publicació al BOP. Expedient X2020000046

Projecte d’actuació específica canonada impulsió aigües residuals entrada Palau-sator


Projecte d’obra local ordinària de condicionament dels camins públics 1 i 3 de la Muntanya Seca

Projecte aprovat inicialment per Decret de l’Alcaldia de 25 de novembre de 2021 i redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Xavier Frigola i Mercader de data novembre de 2021, amb un pressupost d’execució material per contracta de 65.797,05 euros (IVA no inclòs). Podeu consultar el contingut dels documents del projecte clicant els següents enllaços:


Aprovació inicial del projecte tècnic de Millora paisatgística de l’accés al nucli urbà de Palau-sator

Per Decret de l’Alcaldia de data 22 de desembre de 2021 s’ha aprovat inicialment el projecte de l’obra “MILLORA PAISATGÍSTICA DE L’ACCÉS AL NUCLI URBÀ DE PALAU-SATOR”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Xavier Frigola i Mercader, amb un pressupost d’execució material per contracta de 52.422,50 € (IVA no inclòs) i s’ha sotmès a un termini de 30 dies hàbils comptats a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis electrònics d’aquest Ajuntament. Podeu consultar el projecte sencer clicant el següent enllaç:

Projecte de millora de l’accés al nucli urbà de Palau-sator


Aprovació de la memòria valorada Reparació del dipòsit municipal d’aigua potable

Per Decret de l’Alcaldia de 22 de desembre de 2021 s’ha aprovat la memòria valorada “Reparació del dipòsit d’aigua potable” amb un pressupost d’execució material de 39.981,54 € (IVA exclòs) i 48.377,66 € (IVA inclòs), redactada per l’enginyer de camins, canals i ports Xavier Frigola Mercader, col·legiat núm. 19.014.

Memòria valorada de reparació del dipòsit municipal d’aigua potable


Projecte reformat de canvi d’orientació productiva parcial de l’explotació ramadera “Roca Paloua” de Palau-sator / Forallac. Projecte d’activitat (Annex II. Llei 20/2009). Canvi no substancial

L’Ajuntament de Palau-sator tramita en l’expedient X2020000075 una modificació de la llicència ambiental com a canvi no substancial, concretament, reduir la capacitat productiva de l’explotació ramadera de 2.500 places de porcs d’engreix a 2.268, situada a les Afores, s/n (“Granja Roca Paloua”), segons projecte i certificat tècnic de l’enginyer agrònom Sr. Lluís Bosch Puig, signat electrònicament el 15 de novembre de 2021, i pla de gestió de dejeccions ramaderes de l’explotació signat per l’enginyer agrònom Sr. Lluís Bosch Puig a data 11 de novembre de 2021; Es sotmet l’expedient a informació pública per un període de trenta dies a partir de l’endemà de la publicació en el BOP de Girona.

Projecte reformat de canvi d’orientació Productiva parcial de l’explotació ramadera “Roca Paloua” de Palau-sator / Forallac