Urbanisme, obres i activitats

Aprovació inicial Projecte d’Urbanització PAU-03 Carrer Major (Fontclara)
Per Decret de l’Alcaldia amb núm. 2023DECR000132 s’ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització d’iniciativa particular “Urbanització del PAU-03 NUCLI DE FONTCLARA” de Palau-sator presentat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Sr. Martí Corominas Blanch, en representació de E.P. ENGINYERIA GRUP7 SLP, una vegada informat favorablement pels Serveis Tècnics municipals amb unes condicions no suspensives.
Es dona publicitat de conformitat amb el que disposen els articles 89 i 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; i d’acord amb l’article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i, per tant, es sotmet el projecte d’urbanització a informació pública per període d’un mes.

Consulteu el document Projecte d’Urbanització