Descàrrega de models d’instància

 

Urbanisme

Espectacles (fires) i activitats recreatives (bars i restaurants)

Subvencions i ajuts

Contractació

 

  • Forma de presentació:

    Telemàtica com a document adjunt a la instància genèrica e-TRAM (subjectes obligats art. 14.2 Llei 39/2015)

    En paper, excepcionalment els subjectes no obligats a relacionar-se electrònicament