Descàrrega de models d’instància

Urbanisme

Espectacles (fires) i activitats recreatives (bars i restaurants)

Subvencions i ajuts

Contractació


Forma de presentació:

  • Telemàtica com a document adjunt a la instància genèrica e-TRAM (subjectes obligats art. 14.2 Llei 39/2015).
  • En paper, excepcionalment els subjectes no obligats a relacionar-se electrònicament.