Ordenances fiscals

  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.- GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.- REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)
  • CLIQUEU aquí pel Text refós de les Ordenances fiscals números 1, 2, 3 i 4

Modificació de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública. Tarifa d’ocupació per taules i cadires

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 25 de gener va aprovar provisionalment la Modificació de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública. Tarifa d’ocupació per taules i cadires. Podeu consultar aquí:

Modificació de les Ordenances fiscals número núm. 2 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i número 4 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) en relació a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum.

Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.