Calendari fiscal

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021

Període 1 d’abril a 31 de maig de 2021

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Taxa de recollida d’escombraries
  • Taxes habitatges i locals (ex. vàries)
  • Taxa de cementiri

Període 1 de juliol a 30 de setembre de 2021

  • Impost sobre béns immobles urbans
  • Impost sobre béns immobles rústics
  • Impost sobre activitats econòmiques

Si voleu rebre alertes de calendari del contribuent al vostre correu electrònic cliqueu AQUÍ

(La recepció d’informació sobre els períodes de cobrament mitjançant aquest servei d’alertes no substitueix les formes legalment establertes a l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Les incidències en la recepció d’aquest avís no són al·legables en recursos tributaris.)

Pagament

Els contribuents hauran de fer efectius els seus rebuts per domiciliació bancària, o a qualsevol oficina de CaixaBank SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banc de Sabadell o Santander, presentant el tríptic que prèviament se’ls haurà tramès o bé als Caixers automàtics de Servicaixa, per Internet www.baixemporda.cat o per les corresponents aplicacions bancàries mòbils de pagament de rebuts.

Els padrons es podran consultar a les oficines del Servei de Recaptació pel període d’un mes a partir de 15 dies anteriors a la data d’inici dels respectius períodes de cobrament, sens perjudici de les exposicions que pugui anunciar cada ajuntament.

Oficines Centrals: CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ Servei de Recaptació Carrer des Tarongers, 12 – 17100 La Bisbal d’Empordà – Tel. 972 640 924 | Fax. 972 645 544

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de constrenyiment i això comportarà recàrrec de fins al 20 per 100, interessos de demora i les costes que es produeixin.

Es recomana la domiciliació del pagament mitjançant banc o caixa d’estalvis, lliurant a les entitats col·laboradores o al servei de recaptació el full corresponent del tríptic degudament omplert i signat.