Desplegament de fibra òptica

Aprovació inicial i exposició al públic del Projecte de desplegament de fibra òptica al municipi de Palau-sator

E D I C T E
Per Decret d’Alcaldia de 8 de setembre de 2021 es va aprovar inicialment el “Projecte tècnic de telecomunicacions de les instal·lacions de la xarxa FTTH GPON a Palu-sator”
En compliment del que disposen els articles 37.1 i 2 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el projecte esmentat es sotmet a informació pública, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província, a la seu electrònica i al tauler d’anuncis de la corporació, per un termini de trenta dies hàbils, a fi que qualsevol persona el pugui examinar i formular-hi les al·legacions que consideri oportunes.
Joan Sabrià i Giralt
Alcalde


Anunci – Aprovació definitiva del “Projecte tècnic de telecomunicacions de les instal·lacions de la xarxa FTTH GPON a Palau-sator”