Planejament, gestió i actuacions urbanístiques

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM vigent)


En exposició pública

Informació pública d’un Projecte d’Actuació Específica

L’Ajuntament de Palau-sator està tramitant l’aprovació d’un Projecte d’Actuació Específica d’iniciativa privada promogut per Agroalimentària Mas Saulot, SL per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques que s’ubicaran sobre els umbracles de les pomeres en sòl no urbanitzable, redactat per Jesús Maria Saborido Prada, arquitecte. En total s’instal·laran 138 panells solars. Expedient X2022000010

S’exposa al públic durant el termini d’un mes mitjançant la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la província de Girona, al web municipal i l’e-tauler (seu electrònica), per tal que qualsevol persona pugui consultar i presentar les al·legacions que considerin oportunes al respecte.

Podeu consulta el document íntegre clicant aquí

Aprovació inicial Projecte d’Urbanització PAU-03 Carrer Major (Fontclara)
Per Decret de l’Alcaldia amb núm. 2023DECR000132 s’ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització d’iniciativa particular “Urbanització del PAU-03 NUCLI DE FONTCLARA” de Palau-sator presentat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Sr. Martí Corominas Blanch, en representació de E.P. ENGINYERIA GRUP7 SLP, una vegada informat favorablement pels Serveis Tècnics municipals amb unes condicions no suspensives.
Es dona publicitat de conformitat amb el que disposen els articles 89 i 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; i d’acord amb l’article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i, per tant, es sotmet el projecte d’urbanització a informació pública per període d’un mes.

Podeu consulta el document íntegre clicant aquí

Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del sector PAU-01 “Mas Pou” de Palausator
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2023CECR000169 de data 11 de juliol de 2023 s’ha aprovat definitivament el Projecte de Reparcel·lació PAU-01 “Mas Pou” de Palau-sator promogut per Josep Maria Frigola Mercader i redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Xavier Frigola Mercader, en representació de la societat Tecplan Enginyeria i Urbanisme SL amb data gener 2023

Podeu consultar l’edicte clicant aquí